| EN

Published:2021-10-09 

                                               2022

                                    

Front line (from left to right): Weikang Zhang, Zidie Xu, Rongrong Wu, Qian Yu, Yu Zhao, Lei Zhang, Youchao Wang,  Guichen Zhang; 

Central line: Zheng Wang,Jiale Chang, Xia Liu, Lu Liu, Wenxin Zhao,Hanying Wang, Weiyang Hu, Jinya Yang; Jiayu Xu, Qianyu Li,Yali Xing, Liang Dai, Kaiyue Zhou, Yutong Wang, Mingrui Ma;  

Back line: Liang Dai, Yuandong Bian, Hangtian Zhou, Zeren Wang, Yang Zhang, Chen Gu.

 

                                               2021

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Front line (from left to right): Wenlin Zhu, Shuzhen Cao, Xinzhi Zhu, Lei Zhang, Yu Zhao, Peiqi Zhang, Jinzhao Yang; Central line: Weikang Zhang, Zidie Xu, Wenxin Zhao, Rongrong Wu, Lu Liu, Qianyu Li, Hanying Wang, Jinya Yang; Back line: Zheng Wang, Mingrui Ma, Yang Zhang, Liang Dai, Kaiyue Zhou, Yutong Wang,Yali Xing, Guichen Zhang.

 

                                               2020

 

 

Front line (from left to right): Peiwen Yu, Yang Zhang, Tianjian Sun, Lei Zhang, Yu Zhao, Yi Lu, Jinya Yang, Jinjing Li; Central line: Zheng Wang, Hongyi Wang, Guichen Zhang, Peisheng Zhou, Mengxiao Xi, Kaiyue Zhou, Yutong Wang; Back line: Zidie Xu, Weikang Zhang, Liang Dai, Shuzhen Cao, Xinzhi Zhu, Wenlin Zhu, Wenxin Zhao, Lu Liu, Rongrong Wu

 

                                                2019

 

Front line (from left to right): Xuefen Zhao, Yan Zhang, Wenxin Zhao, Yu Zhao, Lei Zhang, Taiyou Chen, Kaiyue Zhou; Central line: Mengxiao Xi, Xinzhi Zhu, Shuzhen Cao, Jinzhao Yang, Yi Lu, Yutong Wang, Rongrong Wu; Back line: Wenlin Zhu, Ziyong Fang, Tianjian Sun, Liang Dai, Peisheng Zhou, Yang Yang, Wen Gao                                                              

 

                                                2018

 


Front line (from left to right): Linjia Wang, Jue Zhao, Bing Peng, Yu Zhao, Yiwei Huang, Mengchen Yuan, Ziang Shu; Central line: Wenxin Zhao, Qiuzi Shu, Xuefen Zhao, Yan Zhang, Yi Lu, Mengxiao Xi, Rongrong Wu;  Back line: Yang Yang, Taiyou Chen, Liang Dai, Dong Chen, Peisheng Zhou

 

                                                                         2017

 

Front line (from left to right): Xuefen Zhao, Shuchang Liu, Ritao Lu, Yu Zhao, Yi Lu, Yinmin Xia, Wenxin Zhao, Yiwen Zhang; Central line: Rongrong Wu, Yan Zhang, Mengchen Yuan, Qiuzi Shu, Cui Li, Ran Chen, Yeyang Sun; Back line: Yang Yang, Dong Chen, Yiwei Huang, Taiyou Chen, Yu Yin       

                                                           

                                                                         2016

 

Front line (from left to right): Xuefen Zhao, Yaduan Zhou, Yu Zhao, Pan Mao, Yan Zhang, and Zhaojin An; Central line: Ritao Lu, Shuchang Liu, Yi Lu, Yinmin Xia, Rongrong Wu, Mengchen Yuan, Cui Li, and Yeyang Sun; Back line: Qinping Yao, Yang Yang, Yiwei Huang, Dong Chen, Yu Yin, and Hui Zhong

 

                                                     2015

 

Front line (from left to right): Zhaojin An, Mengjia Tang, Ritao Lv,Yu Zhao, Shuchang Liu, Yinmin Xia, and Liping Qiu; Central line: Yan Zhang, Qinping Yao, Dong Chen, Pan Mao, Yi Lu,  and Yaduan Zhou; Back line: Yang Yang, Yiwei Huang, Hui Zhong, and Suling Tang 

Copyright 南京大学赵瑜教授研究组
|苏ICP备10085945号

技术支持:维程互联